مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1389
    کارشناسی آبیاری
    گرایش بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی /دانشگاه جامع علمی کاربردی / معدل 14

ابزار و نرم افزار

  • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
    40% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com