مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی اجرایی عمران
  /دانشگاه آزاد خوی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  کلینیک ساختمانی
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح و فروشنده

  توضیحات: طراحی دکوراسیون داخلی
  مشاوره در انتخاب
  فروشنده

دانش تخصصی

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • web developer
  60% Complete
  عنوان مدرک: درحال آموزش هستم و به زودی مدرکش را از صنعتی شریف خواهم گرفت
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه برداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلوم

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • web developer
  60% Complete
  عنوان مدرک: درحال آموزش هستم و به زودی مدرکش را از صنعتی شریف خواهم گرفت
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه برداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلوم
https://.com