مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد قزوین

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  چاپ مقاله در همایش ملی (( فرهنگ , کالبد و معماری ))
 • 1394
  چاپ مقاله در همایش ملی (( فرهنگ , کالبد و معماری ))
 • 1393
  چاپ مقاله در همایش ملی (( فرهنگ , کالبد و معماری ))

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk Revit Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Rhino
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com