مختصری از من

مهارت فنی و تجربیات تحصیلی و شغلی خود را در کنار مسئولیت های محوله به خود در هم می آمیزم تا فردی کار آمد برای سازمان باشم .

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد محیط زیست
  گرایش مدیریت و برنامه ریزی /دانشگاه علوم تحقیقات / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۷۸ تا هم اکنون
  خدمات فنی دیدبان محیط
  گروه فنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com