مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی هنر
    گرایش کارگردانی-تدوین /دانشگاه علمی کاربردی
https://.com