مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب
    /دانشگاه اصول دین / معدل 17
https://.com