مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • انعطاف پذیری
  • رهبری

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com