مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد حسابداری
  /دانشگاه الزهرا / معدل 17.02
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه اصفهان / معدل 17.53
 • 1383 تا 1380
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 18.56

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  موسسه حسابرسی فریوران
  مالی و حسابداری/ حسابرس
 • دی ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳
  کارگزاری آرمان تدبیر
  مالی و حسابداری/ معامله گر
https://.com