مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  بازاریابی و فروش/

سوابق آموزشی پژوهشی

پروژه ها

دانش تخصصی

 • 60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • 60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com