مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش سازه /دانشگاه A.B.A / معدل 16
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی / معدل 14
 • 1387 تا 1389
  فوق دیپلم ساختمان
  گرایش کارهای عمومی /دانشگاه شهید چمران رشت / معدل 15
https://.com