مختصری از من

اینجانب محمد حسن دودیان زاده فرزند علیرضا متولد 1370/03/10 به شماره شناسنامه 1740743237 صادره از اهواز، مجرد و دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار با معدل 16 از دانشگاه پیام نور اهواز هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور / معدل 15.97

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بازی سازی و برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • زبان برنامه نویسی C#
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی نرم افزار
 • برنامه نویسی ASP.NET MVC
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • T-SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Unity3d
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++ Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap 3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سخت افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازی سازی و برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com