مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

دانش تخصصی

 • رایانه کار درجه ۲
  60% Complete
  عنوان مدرک: کامپیوتر

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: متوسط
دانش تخصصی
 • رایانه کار درجه ۲
  60% Complete
  عنوان مدرک: کامپیوتر
https://.com