مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد شيمي
  گرایش اسانس و فن اوري /دانشگاه دانشگاه ازاد قيام دست

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شركت اسمان ورزش
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: خزانه دار .انجام كارهاي قبل بهره برداري.انبارگرداني مالي.انجام امور بانكي و حقوق وتسويه حساب

https://.com