مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
    گرایش بیوتکنولوژی /دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / معدل 19.81
https://.com