مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    دکتری مهندسی مکانیک
    گرایش نانوفناوری /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 17
  • 1390 تا 1392
    کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
    گرایش طراحی کاربردی /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 17
https://.com