مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مهندسی پرتو پزشکی
    گرایش پزشکی هسته ای /دانشگاه دانشگاه ازاد امام خمینی بروجرد / معدل 17.12

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    بیمارستان بوعلی و بیمارستان سینا تهران
    پزشکی درمانی/پرستاری// پزشکی هسته ای
https://.com