مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی نرم افزار
  گرایش مهندسی نرم افزار /دانشگاه جهاد و آزاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شهرداری
  سخت افزار و شبکه/ مسئول فناوری و اطلاعات

  توضیحات: ابتدا ب عنوان کارشناس فناوری و سپس از سال ۹۱ بعنوان مسئول فناوری و اطلاعات مشغول به کار میباشم

 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۹۰
  اداره پست
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشنناس نرم افزار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com