مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی علوم آزمایشگاهی
  گرایش بالینی /دانشگاه شاهرود / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  دانشگاه تهران
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس آزمایشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • آزاد واحد علوم پزشکی تهران
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس علوم آزمایشگاهی بالینی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آزاد واحد علوم پزشکی تهران
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس علوم آزمایشگاهی بالینی
https://.com