مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 17.2

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴
  شاهین بار کرمان
  مالی و حسابداری/ حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • مقاله با عنوان رابطه بین کیفیت محیط اطلاعات داخلی با اجتناب مالیاتی وریسک مالیاتی در دست داوری

دانش تخصصی

 • آمار
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارم
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارم
 • مدارک حرفه ای بازار سرمایه
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارم
 • قوانین و مقررات بیمه
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • اصول بازار سرمایه
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارم
دانش تخصصی
 • آمار
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارم
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارم
 • مدارک حرفه ای بازار سرمایه
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارم
 • قوانین و مقررات بیمه
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • اصول بازار سرمایه
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارم
https://.com