مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1392
    کارشناسی مدیریت
    گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور / معدل 14.14
https://.com