مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه ازاد اسلامی واحد الیگودرز / معدل 15.62

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت حمل و نقل خورشید بار
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت دامدار برتر مهر بیستون
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  مجموعه فرهنگی قله اصفهان
  مالی و حسابداری/ حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  مقاله های متعدد-کنفرانس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • قوانین مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انبار داری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بانکداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین چک و سفته
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADSL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری پارسیان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری فروردین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری سپیدار
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • قوانین مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انبار داری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بانکداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین چک و سفته
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com