مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه نبی اکرم(ص) / معدل 15.09

دانش تخصصی

 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET MVC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET MVC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com