مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه قم

دانش تخصصی

 • روانشناسی کاربردی
  20% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
دانش تخصصی
 • روانشناسی کاربردی
  20% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com