مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا 1395
    کارشناسی ارشد مديريت
    گرایش اموزش /دانشگاه ازاد تهران نركز
  • 1380 تا هم اکنون
    کارشناسی مديريت
    گرایش صنعتي /دانشگاه ازاد تهران مركز
https://.com