مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صایع /دانشگاه اصفهان
 • 1395 تا 1395
  کارشناسی قلث
  گرایش ثقل /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۸
  شهرداری
  خدمات شهری
https://.com