مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1387
    کارشناسی حقوق
    گرایش قضائی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز / معدل 17
https://.com