مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
    صنایع غذایی اصالت
    مالی و حسابداری/ کارمند واحد فروش
https://.com