مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
    گرایش پیشرفته /دانشگاه محقق اردبیلی / معدل 17
https://.com