مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خود مدیریتی
  • رهبری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com