مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی معدن
  گرایش استخراح /دانشگاه صنعتی همدان / معدل 14.13

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت سرب و روی تیران
  مهندسی نفت/معدن/ کاراموز

  توضیحات: اشنایی با معدن

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی
 • فرهنگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارd&b
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Franc
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com