مختصری از من

دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  دکتری دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری
  گرایش برنامه ریزی شهری /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
  مهندسی عمران/ معماری/ برنامه ریزی شهری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی شهری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی دکتر برنامه ریزی شهری
 • برنامه ریزی شهری و شهرسازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک EPT
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی شهری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی دکتر برنامه ریزی شهری
 • برنامه ریزی شهری و شهرسازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
https://.com