مختصری از من

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۰ تا دی ۱۳۹۵
  صنایع کاشی اصفهان
  مهندسی برق/ سرپرست برق واحد 3

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی مدارات الکترونیکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی PCB
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی مدارات برق صنعتی تابلوهای مربوطه و اصول طراحی کابل کشی د ر صنعت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و تعمیر پاورهای سویچینگ و خطی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی برد مدار چاپی با نرم افزار Eagle , Sprint Latout
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی مدارات الکترونیکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی PCB
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی مدارات برق صنعتی تابلوهای مربوطه و اصول طراحی کابل کشی د ر صنعت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و تعمیر پاورهای سویچینگ و خطی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی برد مدار چاپی با نرم افزار Eagle , Sprint Latout
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com