مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1393
    کارشناسی ارشد
    /دانشگاه

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
https://.com