مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی مهندسى برق
    گرایش كنترل /دانشگاه دانشگاه صنعتى همدان
  • 1390 تا 1395
    کارشناسی مهندسى برق
    گرایش كنترل /دانشگاه دانشگاه صنعتى همدان
https://.com