مختصری از من

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  بیمارستان ارتش سنندج
  پزشکی درمانی/پرستاری// پرستار اورژانس
 • شهریور ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  بیمارستان کرمانشاه
  پزشکی درمانی/پرستاری// پرستار اورژانس
 • بهمن ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  هلال احمر سنندج
  پزشکی درمانی/پرستاری// فوریت پزشکی
 • مهر ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  بیمارستان بعثت سنندج
  پزشکی درمانی/پرستاری// پرستار اورژانس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com