مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1354 تا 1356
    دیپلم -
https://.com