مختصری از من

پروژه ها

 • 1395
  fdsfsdfs
  asdasd

  توضیحات: adasdasdsada

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
https://.com