مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1371 تا 1375
  کارشناسی Business Management
  /دانشگاه University of Torobto / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  NAK
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Project Manager

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: PMP

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: PMP
https://.com