مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسي برق
    گرایش گرايش الكترونيك /دانشگاه حكيم سبزواري / معدل 16
https://.com