مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه پیام نور کرمانشاه / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کار با نرم افزار msp-پیاده سازی iso 9001-بررسی مالی چند پروژه و انتخاب پروژه اقتصادی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار msp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کار با نرم افزار msp-پیاده سازی iso 9001-بررسی مالی چند پروژه و انتخاب پروژه اقتصادی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com