مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1390
    کارشناسی مهندسي كشاورزي
    گرایش مكانيك و مكانيزاسيون كشاورزي /دانشگاه پيام نور همدان واحد بهار / معدل 15.27

ابزار و نرم افزار

  • ICDL1,2
    60% Complete
    عنوان مدرک: سازمان فني و حرفه اي
https://.com