مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    ثق
    مالی و حسابداری/ ثقث
https://.com