مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک
  گرایش الکترونیک /دانشگاه موسسه غیرانتفاعی دانشستان ساوه / معدل 14.22

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت متن ارتباط گسترش-شرکت یاسکا مدار
  مهندسی برق/ طراحی و مونتاژ

  توضیحات: ساخت پروژه و کپی مدارات

پروژه ها

 • 1393
  اتوماسیون پارکینگ نمایشگاه بین المللی
  مهندس ناظر

ابزار و نرم افزار

 • آلتیوم دیزاینر .بسکام .c++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com