مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
    گرایش صنایع /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 18
  • 1388 تا 1392
    کارشناسی مهندسی صنایع
    گرایش صنایع /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 15
https://.com