مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت تکا
  مهندسی عمران/ معماری/ منشی

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com