مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 18.7
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی عمران
  /دانشگاه صنعتی سجاد / معدل 16.33

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک MSRT
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک MSRT
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com