مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسي
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي / معدل 18

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  دبيرستان غيرانتفاعي سروش نوين (پايه سوم و چهارم)
  منابع انسانی و آموزش/ دبير حق التدريس
 • مهر ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲
  دبيرستان غيرانتفاعي فاطمه زهرا (سال سوم و چهارم)
  منابع انسانی و آموزش/ دبير ادبيات و زبان فارسي
 • مهر ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۱
  دبيرستان غيرانتفاعي آلاء (پايه سوم)
  منابع انسانی و آموزش/ دبير ادبيات و زبان فارسي
 • مهر ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۱
  دبيرستان غيرانتفاعي جوياي دانش (پايه چهارم)
  منابع انسانی و آموزش/ دبير ادبيات و زبان فارسي
 • مهر ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷
  دبيرستان غيرانتفاعي فرهيختگان (پايه سوم)
  منابع انسانی و آموزش/ دبير ادبيات و زبان فارسي
https://.com