مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور / معدل 13

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۱ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت ورق خودرو چهارمحال وبختیاری
  مالی و حسابداری/ مسول انبار

دانش تخصصی

 • مدیریت انبار
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مجدد انبارها
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار اتوماسیون اداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشتری گرایی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت انبار
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مجدد انبارها
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار اتوماسیون اداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشتری گرایی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com