مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1387
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش اقتصاد صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  پژوهشکده هوایی
  سخت افزار و شبکه/ حراست

  توضیحات: مسول فاوا حراست

 • فروردین ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲
  دانشگاه مالک اشتر
  مسئول دفتر/ مسول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com