مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1388
    کارشناسی ارشد برق
    گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران / معدل 17.66
  • 1377 تا 1382
    کارشناسی برق
    گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک / معدل 15.72
https://.com